Hulpverleningszone Waasland

Uitnodiging tot indienen offerte - raamovereenkomst voor het leveren van valbescherming en klimmateriaal - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Hulpverleningszone Waasland
Postadres: Nijverheidsstraat 33,BE-9100 Sint-Niklaas
Contactpersoon: Mevrouw Inge Wauters
Tel: +32 35020900
Fax: +32 35020929
E-mail: inge.wauters@hvzwaasland.be
Internetadres(sen): www.hvzwaasland.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - raamovereenkomst voor het leveren van valbescherming en klimmateriaal - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: HVZ Waasland-PPP156-55/9001/2019-07-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 35000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De Excel 'vraag en antwoord (2)' staat ter beschikking.