Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

Project 22.806/1 - Hulshout, verbindingsriolering Heibaan


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330862


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project 22.806/1 - Hulshout, verbindingsriolering Heibaan 
Referentienummer: AQFINFRA-22806lot1-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Project 22.806/1 - Hulshout, VBR Heibaan
De aanvraag omvat het aanleggen van gescheiden rioleringsstelsel met grachten in de Heibaan en Kleine Voorheide te Hulshout. Hierbij wordt eveneens een pompstation met een persleiding aangelegd.
Verder zal de wegenis vernieuwd worden in asfalt, worden er nieuwe kantopsluitingen voorzien en zal er een voet/fiets - pad in betonstraatstenen worden aangelegd.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-02-22
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-08
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-02-22
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-08
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
Openingszitting wordt uitgesteld naar 8/03/2019 om 09u00.