Ivago

Leveren en plaatsen van SNCR


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: IVAGO
Postadres: Proeftuinstraat 43,BE-9000 GENT
Contactpersoon: Olivier Van den Haute
Tel: +32 92408105
E-mail: olivier.vandenhaute@ivago.be
Internetadres(sen): WWW.IVAGO.BE https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326230


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren en plaatsen van SNCR 
Referentienummer: IVAGO-18.031.-F02_3
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 42320000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht omvat het leveren, plaatsen en in dienst nemen van een SNCR systeem.
Meer bepaald omvat het project:
 Ureum losstation Ureum moet op een veilige manier gelost worden in de voorraadtank
 Ureum opslag: Een nieuwe voorraadtank voor ureum
 Ureum transport : Pompen en leidingwerk om ureum te verpompen
 Ureum conditioneren: Ureum vermengen met water in een verdunningsstation
 Ureum injectie: Injecteren van ureum in de verbrandingskamer
 Sturing Volledige programmatie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-02-11
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-02-25
Plaatselijke tijd: 16:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Termijn voor ontvangst offertes met 2 weken verlengd