Gemeentebestuur Wommelgem

Aanleg rotonde Ternesselei, Nijverheidsstraat en Van Tichelenlei


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeentebestuur Wommelgem
Postadres: Kaakstraat 2,BE-2160 Wommelgem
Contactpersoon: Technische Dienst
Tel: +32 33551257
E-mail: nathalie.vantassel@wommelgem.be
Internetadres(sen): www.wommelgem.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=331376


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanleg rotonde Ternesselei, Nijverheidsstraat en Van Tichelenlei 
Referentienummer: Wommelgem-WOM/14-14-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45230000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Aanleg van een nieuwe rotonde t.h.v. het kruispunt Ternesselei/Van Tichelenlei/Nijverheidsstraat inclusief riolering, voet- en fietspadinfrastructuur, groenaanleg en -onderhoud.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Terechtwijzend bericht TB01
Hoofdstuk I Administratieve bepalingen, bladzijde 15, artikel 85: INDIENING EN OPENING OFFERTES werd aangepast.