Muziekcentrum De Bijloke Gent Vzw

Piloot- en algemene aanneming; ruwbouw, technieken en binnenafwerking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Muziekcentrum De Bijloke Gent
Postadres: Bijlokekaai 7,BE-9000 Gent
Tel: +32 93236111
E-mail: bouwproject@debijloke.be
Internetadres(sen): www.debijloke.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330297


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Piloot- en algemene aanneming; ruwbouw, technieken en binnenafwerking 
Referentienummer: De Bijloke-BIJ/2018-1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Piloot- en algemene aanneming; ruwbouw, technieken en binnenafwerking voor de verbouwing van Muziekcentrum De Bijloke Gent 'Naar een state of the art Muziekcentrum in een unieke historische omgeving'.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Vragen en toelichtingen reeks 1