Zedelgem

Renovatie LS-installatie gemeentelijke gebouwen - perceel ELEKTRICITEIT De Strooien Hane en De Bosserij


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Zedelgem
Postadres: Snellegemsestraat 1,BE-8210 Zedelgem
Tel: +32 50288221
E-mail: an.theys@zedelgem.be
Internetadres(sen): http://www.zedelgem.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332792

I.3. Communicatie

Officiële benaming: nv De Klerck Engineering
Postadres: Oud-Strijderslaan 14,BE-8200 Brugge
Tel: +32 50320122
E-mail: aanbesteding@sdke.be
Internetadres(sen): www.sdke.be www.sdke.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatie LS-installatie gemeentelijke gebouwen - perceel ELEKTRICITEIT De Strooien Hane en De Bosserij 
Referentienummer: Zedelgem -SDKE-7499-031-032-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45310000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Renovatie LS-installatie gemeentelijke gebouwen - perceel ELEKTRICITEIT De Strooien Hane en De Bosserij
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Snellegemsestraat 1 en Acaciastraat 31 A, 8210 Zedelgem
II.2.4. Beschrijving
Renovatie LS-installatie gemeentelijke gebouwen - perceel ELEKTRICITEIT - De Strooien Hane en De Bosserij 
II.2.7. Looptijd
3 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: P1

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Verplicht plaatsbezoek - zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-03-21 11:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-03-21
Plaatselijke tijd: 11:30
Adres: Gemeentehuis Zedelgem - tav Mevr. An Theys, Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
bevoegde rechtbank, BE-8000 Brugge

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
bevoegde rechtbank, BE-8000 Brugge

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
bevoegde rechtbank, BE-8000 Brugge

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-11