Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening

DOM-061-10-091-Z Werken in de Salviastraat en omgeving te Gent


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres: Stropstraat 1,BE-9000 GENT
Contactpersoon: Patrick Rombaut
Tel: +32 92425733
E-mail: patrick.rombaut@farys.be
Internetadres(sen): www.farys.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332339


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
DOM-061-10-091-Z Werken in de Salviastraat en omgeving te Gent 
Referentienummer: TMVW-DOM-061-10-091-Z-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45231300
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het uitvoeren van riolerings- en wegeniswerken in de Salviastraat, Bromeliastraat, Oscar De Reusestraat en Rozebroekslag op het grondgebied van de stad Gent.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Toevoegen van bestek deel 16 : sloopopvolgingsplan.