Som De Federatie Van Sociale Ondernemingen Vzw

OPROEP TOT MEDEDINGING Selectiebestek voor volgende opdracht: "RAAMCONTRACT LEVEREN VAN MEDISCHE VERBRUIKSMATERIALEN"


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: SOM de federatie van sociale ondernemingen vzw
Postadres: Mundo A - Turnhoutsebaan 139a,BE-2140 Borgerhout
Contactpersoon: Sofie Van Yperzeele
E-mail: Info@adviescentrale.be
Internetadres(sen): www.som.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335421


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OPROEP TOT MEDEDINGING Selectiebestek voor volgende opdracht: "RAAMCONTRACT LEVEREN VAN MEDISCHE VERBRUIKSMATERIALEN" 
Referentienummer: SOM de federatie van sociale ondernemingen vzw-2019SOM01_SL-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33140000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
OPROEP TOT MEDEDINGING
Selectiebestek voor volgende opdracht: "RAAMCONTRACT LEVEREN VAN MEDISCHE VERBRUIKSMATERIALEN"
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Levering medische verbruiksmaterialen 
II.2.7. Looptijd
60 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-15 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg, BE Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-12