Cel Informatica

Aankoop van een case management-tool - Realiseren van concrete implementatie- Inhuren van profielen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: cel Informatica
Postadres: Havenlaan 88, bus 94,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Peter Rousseau
Tel: +32 25054469
E-mail: peter.rousseau@vmsw.be
Internetadres(sen): www.vmsw.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335410


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop van een case management-tool - Realiseren van concrete implementatie- Inhuren van profielen 
Referentienummer: ON1- ICT/2018/02-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72265000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht heeft betrekking op volgende onderdelen:
* Aankoop van een case management-tool
* Implementeren van een aantal business behoeften binnen een bedrijfsactiviteit in de tool
* Inhuren van profielen die nieuwe implementaties in de case management tool kunnen uitvoeren
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
2830755.20 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel
II.2.4. Beschrijving
De opdracht heeft betrekking op volgende onderdelen:  * Aankoop van een case management-tool  * Implementeren van een aantal business behoeften binnen een bedrijfsactiviteit in de tool  * Inhuren van profielen die nieuwe implementaties in de case management tool kunnen uitvoeren  


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 187-422624

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-03-04

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Ground Lion,BE-9051 Sint-Denijs-Westrem
NUTS-code: BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Nederlandstalige Rechtbank van Brussel, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-12