Agentschap Voor Natuur En Bos - Operationeel Terreinbeheer West

Parkonderhoud in de domeinen Drie Fonteinen en Hanssenpark


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap voor Natuur en Bos - Operationeel Terreinbeheer West
Postadres: Konijnestraat 172b,BE-1602 Vlezenbeek
Contactpersoon: Jurgen Van der Cruijssen
Tel: +32 24548744
E-mail: jurgen.vandercruijssen@vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.natuurenbos.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335334


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Parkonderhoud in de domeinen Drie Fonteinen en Hanssenpark 
Referentienummer: PD VLB-ANB-OTBW-19-3FHP-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77313000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Parkonderhoud in de domeinen Drie Fonteinen en Hanssenpark. De opdracht bestaat uit twee afzonderlijk gunbare percelen.
De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak: gras maaien, hagen scheren, onkruidbestrijding, bomen snoeien en vellen, e.d.
(meer info zie bestek)
De bijzondere aandacht wordt gevestigd op het feit dat de inschrijvers bij hun offerte een behoorlijk en volledig ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument moeten voegen.
(meer info zie bestek)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
112506.51 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Parkonderhoud in domein Drie Fonteinen te Vilvoorde 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Vilvoorde
II.2.4. Beschrijving
Deze werkzaamheden omvatten hoofdzakelijk: gras maaien, hagen scheren, onkruidbestrijding, vellen van bomen, e.d. 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Parkonderhoud in domein Hanssenpark te Vilvoorde 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Vilvoorde
II.2.4. Beschrijving
Deze werkzaamheden omvatten hoofdzakelijk: gras maaien, hagen scheren, vellen en snoeien van bomen, e.d. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 197-445580

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Parkonderhoud in domein Drie Fonteinen te Vilvoorde

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-03-11

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Krinkels NV
Nationaal identificatienummer: 0821547933
Postadres: Weversstraat 39,BE-1840 Londerzeel
NUTS-code: BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Parkonderhoud in domein Hanssenpark te Vilvoorde

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-03-11

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Pro Natura VZW
Nationaal identificatienummer: 0463036032
Postadres: Molenstraat 26,BE-1760 Roosdaal
NUTS-code: BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
zie bestek

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-12