Vzw Associatie Ku Leuven

Raamovereenkomst catering studentenrestaurants en catering voor activiteiten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VZW Associatie KU Leuven
Postadres: Zandpoortvest 60,BE-2800 Mechelen
Contactpersoon: Annelies Ruytjens
E-mail: annelies.ruytjens@thomasmore.be
Internetadres(sen): https://thomasmore.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335322


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst catering studentenrestaurants en catering voor activiteiten 
Referentienummer: Thomas More-TMMA/VOPMVB/2018-021-F21_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 55524000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De aanbestedende overheid wenst een raamovereenkomst (4 jaar) af te sluiten voor het verzorgen van de catering in de studentenrestaurants, alsook de catering voor de activiteiten die op regelmatige basis georganiseerd worden op de campussen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
Voornaamste plaats van uitvoering: Mechelen, Antwerpen en Sint-Katelijne-Waver
II.2.4. Beschrijving
De aanbestedende overheid wenst een raamovereenkomst (4 jaar) af te sluiten voor het verzorgen van de catering in de studentenrestaurants, alsook de catering voor de activiteiten die op regelmatige basis georganiseerd worden op de campussen 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-08-15
Einde (dd/mm/jjjj): 2023-07-15


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-24 23:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Belangrijke data:Verplicht plaatsbezoek op dinsdag 26/03/2019. (zie punt I.6 in bestek)Vragen stellen tot vrijdag 29/03/2019 (zie punt I.7 in bestek)Smaakpanel op vrijdag 10/05/2019 (zie punt I.17 in bestek)

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg Antwerpen - afdeling Mechelen
Keizerstraat 20, BE-2800 Mechelen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-11