Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Selectie en validatie IMJV PJ 2018-2019


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Postadres: Stationsstraat 110,BE-2800 Mechelen
E-mail: ingrid.de.ceunynck@ovam.be
Internetadres(sen): http://www.ovam.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335240


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Selectie en validatie IMJV PJ 2018-2019 
Referentienummer: OVAM-DOS 6468-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 75100000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van deze opdracht is het opbouwen van een steekproef van meldingsdossiers van bedrijfsafvalstoffen en grondstoffen, het verbeteren en valideren van de dossiers, het verwerken van de gevalideerde gegevens tot bruikbare afvalstatistieken en het analyseren van de gevalideerde gegevens en afvalstatistieken met het oog op het verhogen van de kwaliteit en de bruikbaarheid van de gegevens. De opdracht betreft gegevens over 2018.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
201120.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van deze opdracht is het opbouwen van een steekproef van meldingsdossiers van bedrijfsafvalstoffen en grondstoffen, het verbeteren en valideren van de dossiers, het verwerken van de gevalideerde gegevens tot bruikbare afvalstatistieken en het analyseren van de gevalideerde gegevens en afvalstatistieken met het oog op het verhogen van de kwaliteit en de bruikbaarheid van de gegevens. De opdracht betreft gegevens over 2018. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 158-363031

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-02-21

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: E&R-Consult Bvba
Postadres: Naamsesteenweg 50B,BE-3052 BLANDEN
NUTS-code: BE242
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-11