Fluvius System Operator Cvba, Werkende In Opdracht En Voor Rekening Van Gaselwest, Imea, Imewo, Infr

Laagspanningsstrips (LS Strips)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Fluvius System Operator cvba, werkende in opdracht en voor rekening van Gaselwest, Imea, Imewo, Infrax West, Inter-aqua, Inter-energa, Intergem, Inter-media, Iveg, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas die allen als aanbesteder beschouwd worden
Postadres: Brusselsesteenweg 199,BE-9090 MELLE
E-mail: aankoop.leveringen@fluvius.be
Internetadres(sen): http://www.fluvius.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335196


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Laagspanningsstrips (LS Strips) 
Referentienummer: Fluvius-EAN18AL024-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 31682000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Dit dossier omvatte de aankoop van schakelbare en niet-schakelbare LS zekeringstrips die gebruikt worden voor het beveiligen en aansluiten van laagspanningsdistributiekabels, verdeelborden OV en/of als hoofdschakelaar van een LS bord of verdeelkast. De LS zekeringstrips zijn bedoeld om te worden opgesteld in distributiecabines of verdeelkasten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
6762984.00 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Smeltveiligheidhouder strip 400A 1-2 + inlegklem (niet-schakelbaar) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: DC LokerenMoortelstraat 159160 Lokeren
II.2.4. Beschrijving
Smeltveiligheidhouder strip 400A 1-2 + inlegklem (niet-schakelbaar) 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Strip schakelbaar 630A 500V 3X1P isol 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: DC LokerenMoortelstraat 159160 Lokeren
II.2.4. Beschrijving
Strip schakelbaar 630A 500V 3X1P isol 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Strip schakelbaar 400A 500V 3X1P isol 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: DC LokerenMoortelstraat 159160 Lokeren
II.2.4. Beschrijving
Strip schakelbaar 400A 500V 3X1P isol 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Strip schakelbaar 160A 500V 3X1P isol 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: DC LokerenMoortelstraat 159160 Lokeren
II.2.4. Beschrijving
Strip schakelbaar 160A 500V 3X1P isol 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 111-253717

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Smeltveiligheidhouder Strip 400A 1-2 + inlegklem (niet-schakelbaar)

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-03-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Teconex,BE Beyne-Heusay
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Strip schakelbaar 630A 500V 3X1P isol

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-03-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Elecom,BE Nivelles
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3: Strip schakelbaar 400A 500V 3X1P isol

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-03-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Elecom,BE Nivelles
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 4: Strip schakelbaar 160A 500V 3X1P isol

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-03-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Jean Müller,BE Eltville am Rhein
NUTS-code: DE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad Van State, BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-12