Universitair Ziekenhuis Gent

Leveren, plaatsen en in dienst stellen van een operatiemicroscoop inclusief preventief onderhoudscontract. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Universitair Ziekenhuis Gent
Postadres: Corneel Heymanslaan 10 ,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Mevrouw Conny De Schouwer
Tel: +32 93324310
Fax: +32 93323853
E-mail: conny.deschouwer@uzgent.be
Internetadres(sen): www.uzgent.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren, plaatsen en in dienst stellen van een operatiemicroscoop inclusief preventief onderhoudscontract. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: VOPMVB/EDS/CDS/D34190049
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33100000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-13


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werd een aangepast erratumbestek toegevoegd aan de cloud.
Voornaamste wijzigingen:
- Technische vereisten: Steriliseerbare knoppen worden mee voorzien (minimaal 4 sets) werd geschrapt.
- Vereiste optie toegevoegd: apparaatgebonden hoezen