Stad Lokeren

Bedrijventerrein E17/4: Wegenis en riolering + doorgang onder bestaande brug


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Lokeren
Postadres: Groentemarkt 1,BE-9160 Lokeren
Contactpersoon: Elsy De Vleeschhauwer
Tel: +32 93423017
E-mail: cad@lokeren.be
Internetadres(sen): www.lokeren.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=333703


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bedrijventerrein E17/4: Wegenis en riolering + doorgang onder bestaande brug 
Referentienummer: Lokeren-PRIOR2014/3/02-1&03-3_228911-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
- grondwerken
- werken aan waterlopen
- graven van buffergrachten
- aanleg riolering, pompstations, overstorten
- aanleg wegenis in beton
- doorgang onder bestaande brug (kunstwerk)
- aanleg groenzone
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Offerteformulier in .docx wordt toegevoegd