Antwerpen

Restauratie van ponton Vlotkraan 9


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1,BE-2000 Antwerpen
Tel: +32 33382770
E-mail: gac_diensten@stad.antwerpen.be
Internetadres(sen): http://www.ondernemeninantwerpen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332585


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Restauratie van ponton Vlotkraan 9 
Referentienummer: Antwerpen-GAC_2018_00647-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 50240000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Restauratie van het ponton van Vlotkraan 9, dat beschermd is als varend erfgoed.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-13
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-25
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-13
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-25
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De uiterste indieningsdatum is uitgesteld tot 25/03/2019.
Daarenboven zijn er wijzigingen aan het bestek gemaakt. Nieuwe versie is geupload.