Algemeen Ziekenhuis Sint-maria Halle Vzw

Levering en installatie van anesthesietoestellen en hemodynamische monitoren voor het operatiekwartier (OK) en het dagziekenhuis.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle vzw
Postadres: Ziekenhuislaan 100,BE-1500 Halle
Contactpersoon: Mevrouw Nicole van Deventer
Tel: +32 23636143
E-mail: aankoop@sintmaria.be
Internetadres(sen): www.sintmaria.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering en installatie van anesthesietoestellen en hemodynamische monitoren voor het operatiekwartier (OK) en het dagziekenhuis. 
Referentienummer: AZSINTMARIA/2018-015
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33172000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Op de dienst OK en het OK van het dagziekenhuis worden de anesthesietoestellen vervangen. Bij sluiting van de opdracht worden 5 toestellen voor het OK besteld. Gedurende een periode van 4 jaar kunnen de 2 toestellen van het OK van het dagziekenhuis worden vervangen. De bijhorende hemodynamische monitoren worden eveneens vernieuwd. Er wordt tevens prijs gevraagd voor een preventief onderhoudscontract (vereiste optie).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-11
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-19
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar dinsdag 19 maart 2019, 11.00.