De Vlaamse Waterweg Nv

Huur van diensten van een functionaris voor gegevensbescherming


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
E-mail: an-sofie.ceulemans@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332106


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Huur van diensten van een functionaris voor gegevensbescherming 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-STB-19-12001-F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 85312320
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht overheden om een functionaris voor gegevensbescherming aan te wijzen.
De functionaris voor gegevensbescherming adviseert de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van zijn instelling, op diens verzoek of op eigen initiatief, omtrent alle aspecten van de informatieveiligheid. Hij heeft een adviserende, stimulerende, documenterende en controlerende opdracht inzake informatieveiligheid.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-11
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-20
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-11
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-20
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
BESTEK NR. STB-19-12001
TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 2
De e-Tendering noodprocedure werd geactiveerd. Wegens het niet beschikbaar zijn van de applicatie wordt de indieningsdatum van het dossier uitgesteld.
Op het titelblad wordt onder uiterste ontvangstdatum van de offertes: '11 maart 2019 om 11u' vervangen door: '20 maart 2019 om 11u'.
Op p. 16 wordt onder Hoofdstuk 4 Indiening en opening
Art. 84 Elektronische indiening offertes: 'De opening van de offertes vindt plaats op 11 maart 2019 om 11u' vervangen door: 'De opening van de offertes vindt plaats op 20 maart 2019 om 11u'.