Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Raamovereenkomst voor de levering, installatie en onderhoud van high care beademingstoestellen, Intensieve Zorg


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Postadres: Wilrijkstraat 10,BE-2650 Edegem
Contactpersoon: Mevrouw Geertrui Paternoster
Tel: +32 38215091
E-mail: geertrui.paternoster@uza.be
Internetadres(sen): www.uza.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de levering, installatie en onderhoud van high care beademingstoestellen, Intensieve Zorg 
Referentienummer: UZA/AD/18.242
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33157400
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-11
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-19
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijziging van uiterste datum voor het ontvangen van aanvragen tot deelneming naar dinsdag 19 maart 2019, 12.00 wegens onbeschikbaarheid van het e-tendering platform.