Vlaamse Gemeenschapscommissie

Opdracht voor werken voor het plaatsen van een houten volume dat dienst moet doen als tijdelijk klaslokaal voor de school Zaveldal, gelegen te Nieuwland 198, 1000 Brussel.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Postadres: Emile Jacqmainlaan 135,BE-1000 Brussel
Tel: +32 495504746
E-mail: nicolas.lebeer@vgc.be
Internetadres(sen): www.vgc.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335666


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opdracht voor werken voor het plaatsen van een houten volume dat dienst moet doen als tijdelijk klaslokaal voor de school Zaveldal, gelegen te Nieuwland 198, 1000 Brussel. 
Referentienummer: VGC-OINWL1901A02-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45420000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht betreft het plaatsen van een houten volume dat dienst moet doen als tijdelijk klaslokaal voor de school Zaveldal, gelegen te Nieuwland 198, 1000 Brussel.
Zaveldal biedt onderwijs aan jongeren van 12 tot 25 jaar met een verslag voor buitengewoon onderwijs. Er worden verschillende opleidingsvormen aangeboden voor leerlingen met een attest type basisaanbod (wanneer redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs niet voldoende zijn), type 1 (= licht mentale beperking) of type 3 (gedrags- en emotionele stoornissen).
Het klaslokaal zal gebruikt worden door de leerlingen voor het opleidingstraject winkelhulp. Het klaslokaal heeft een bezettingsgraad van 6 à 8 leerlingen. In totaal bedraagt de groep 24 leerlingen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
De opdracht betreft het plaatsen van een houten volume dat dienst moet doen als tijdelijk klaslokaal voor de school Zaveldal, gelegen te Nieuwland 198, 1000 Brussel. Zaveldal biedt onderwijs aan jongeren van 12 tot 25 jaar met een verslag voor buitengewoon onderwijs. Er worden verschillende opleidingsvormen aangeboden voor leerlingen met een attest type basisaanbod (wanneer redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs niet voldoende zijn), type 1 (= licht mentale beperking) of type 3 (gedrags- en emotionele stoornissen). Het klaslokaal zal gebruikt worden door de leerlingen voor het opleidingstraject winkelhulp. Het klaslokaal heeft een bezettingsgraad van 6 à 8 leerlingen. In totaal bedraagt de groep 24 leerlingen.  Het geheel moet naar materialen, maatvoering en uitvoering toe één esthetisch geheel vormen. 
II.2.7. Looptijd
30 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-15 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-04-15
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad Van State, BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-14