De Ideale Woning

Schoten paalstraat/kruispadstraat vervangingsbouw 20 appartementen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De ideale woning
Postadres: Diksmuidelaan 276,BE-2600 Berchem
Contactpersoon: Mevrouw Gwen Heylen
Tel: +32 33209327
Fax: +32 33229328
E-mail: gwen.heylen@deidealewoning.be
Internetadres(sen): www.deidealewoning.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
schoten paalstraat/kruispadstraat vervangingsbouw 20 appartementen 
Referentienummer: 2019-2013/0600/03-GH-022
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: schoten paalstraat/kruispadstraat
II.2.4. Beschrijving
schoten paalstraat/kruispadstraat vervangingsbouw 20 appartementen 
II.2.7. Looptijd
580 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.* In toepassing van artikel 62 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-30 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-07-29
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-04-30
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Raadzaal, 1ste verdiepingInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste Aanleg
Bolivarplaats 20, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-13