Tmvw Servicelijnen

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van VSR-keuringen bij schoonmaakopdrachten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: TMVW servicelijnen
Postadres: Stropstraat 1,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Dorine Hantson
Tel: +32 92425759
E-mail: aankoop@farys.be
Internetadres(sen): http://www.farys.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334090


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van VSR-keuringen bij schoonmaakopdrachten 
Referentienummer: TMVW A-ALL-19-001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79993000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De overeenkomst betreft het uitvoeren van VSR-keuringen in het kader van schoonmaakopdrachten gegund binnen de bestaande raamovereenkomst (AD-ALL-18-015) voor TMVW, de partners/vennoten van FARYS en de deelnemers van TMVS.
De opdrachtgever beoogt over te gaan tot het afsluiten van een raamovereenkomst met maximum 3 inschrijvers. Bij een individuele, concrete behoefte zal aan deze partijen een afzonderlijke prijsvraag (mini-competitie) gestuurd worden.
Eerste 2 concrete opdrachten (cases): gebouwen Oostende en Scherpenheuvel/Zichem.
Looptijd raamovereenkomst: 4 jaar of tot max. ? 221 000 (excl. btw).
Voorziene sluiting raamovereenkomst: begin juni 2019.
Voorziene start eerste concrete opdrachten: zomer 2019.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-14


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
BIJKOMENDE INFO
Geachte
Naar aanleiding van ons bestek ALL-19-001 en naar aanleiding van de reeds door u en/of andere kandidaten gestelde vragen, bezorgen wij u bij deze volgende bijkomende informatie bij het bestek:
- D_06 ERRATUM 19.03.14 vragen & antwoorden;
- D_06 ERRATUM 19.03.14 inschrijvingsbiljet Word.
Hopend u hiermee van dienst te zijn, verwachten wij uw offerte nog steeds op vrijdag 29 maart 2019 vóór 10h00.