Vzw Diensten Ter Ondersteuning Van Katholiek Onderwijs

Raamovereenkomst voor de aankoop van nieuwe personal computers A-merken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VZW Diensten ter Ondersteuning van Katholiek Onderwijs
Postadres: Guimardstraat 1,BE-1040 Brussel
E-mail: stefan.deweerdt@katholiekonderwijs.vlaanderen
Internetadres(sen): www.doko.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335802


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de aankoop van nieuwe personal computers A-merken 
Referentienummer:  VZW DOKO-2019-SDW001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 30200000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De aanbestedende overheid wenst een raamovereenkomst af te sluiten voor de aankoop van nieuwe personal computers A-merken.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1, BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4. Beschrijving
De aanbestedende overheid wenst een raamovereenkomst af te sluiten voor de aankoop van nieuwe personal computers A-merken. Voor personal computers B-merken en/of voor tweedehands toestellen zal er eventueel later een aparte raamovereenkomst afgesloten worden, dat mogelijk impact kan hebben op de omzet van deze raamovereenkomst. Deze opdracht heeft betrekking op de volgende leveringen, zoals opgenomen in de Common Pro-curement Vocabulary (CPV):   CPV code 30200000 - computeruitrusting en benodigdheden. De plaats van de uitvoering is Vlaanderen en het Brussels hoofdstedelijk gewest. Leveringen worden voorzien in diverse scholen van schoolbesturen lid van Katholiek Onderwijs Vlaanderen gelegen in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met deze overheidsopdracht beoogt vzw DOKO als aankoopcentrale van Katholiek Onderwijs Vlaanderen het volgende te realiseren:  Ontzorging van haar leden met betrekking tot het voeren van een overheidsopdracht; dit wil zeggen door toe te treden tot deze opdracht is het schoolbestuur vrijgesteld om zelf een procedure op te starten;  Schaalvoordelen te realiseren die een positief effect ressorteren op de kostprijs en de kwa-liteit van de dienstverlening; De raamovereenkomst heeft een maximale looptijd van 4 jaar te rekenen vanaf de datum ver-meld in de sluitingsbrief vanwege de aanbestedende overheid. Dit betreft een contract van één jaar met een eventuele verlenging van drie maal één jaar. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De raamovereenkomst heeft een maximale looptijd van 4 jaar te rekenen vanaf de datum ver-meld in de sluitingsbrief vanwege de aanbestedende overheid. Dit betreft een contract van één jaar met een eventuele verlenging van drie maal één jaar. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-23 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-04-23
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
rechtbank van eerste aanleg, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-14