Vereniging Van Vlaamse Steden En Gemeenten

Request for Information "Recycled content in afvalzakken"


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  . 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
Postadres: Bisschoffsheimlaan 1-8,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Loes Weemaels
Tel: +32 472452702
E-mail: loes.weemaels@vvsg.be
Internetadres(sen): www.vvsg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335610


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Request for Information "Recycled content in afvalzakken" 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 19520000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Op vraag van haar leden, onderzoekt Interafval de beschikbaarheid en impact van het gebruik van gerecycleerd materiaal in afvalzakken.
Deze bevraging heeft als doel zicht te krijgen op de markt betreffende de beschikbaarheid, de kwaliteit, de te verwachten kosten en haalbaarheid qua timing voor de aanschaf van afvalzakken die bestaan uit gerecycleerd materiaal. U wordt als producent binnen deze markt verzocht om Interafval hierbij van informatie te voorzien.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-15 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-14