Stad Brugge

Raamcontract voor de aankoop van milieuvriendelijk geproduceerd hout en/of houtgerelateerde producten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: stad Brugge
Postadres: Burg 12,BE-8000 Brugge
Contactpersoon: De heer Dimitry De Wit
Tel: +32 50329028
E-mail: dimitry.dewit@brugge.be
Internetadres(sen): www.brugge.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Openbaar Domein
Postadres: Hoogstraat 37,BE-8000 Brugge
Contactpersoon: Mevrouw Evelien Devriese
Tel: +32 50472374
Fax: +32 50448548
E-mail: openbaardomein.overheidsopdrachten@brugge.be
Internetadres(sen): www.brugge.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamcontract voor de aankoop van milieuvriendelijk geproduceerd hout en/of houtgerelateerde producten 
Referentienummer: 1755
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 03419100
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Perceel 1: plaatmateriaal en constructiehout 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Perceel 2: tropische hardhout 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Perceel 3: tuinhout en toebehoren 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Perceel 4: Europees hout 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

Lot 5

II.2.1. Benaming
Perceel 5: thermisch behandeld hout als alternatief voor tropisch hardhout met duurzaamheidsklasse 1 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. NVT
Eventuele minimumeisen:
1. NVT

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Enkel bedrijven in het bezit van een geldig en bedrijfseigen Chain of Custody certificaat (COC certificering) worden toegelaten tot de procedure.

Eventuele minimumeisen:
1. COC certificering dient beschikbaar en geldig te zijn vanaf datum van gunning. Bedrijven waarvan de aanvraag nog lopende is tijdens de procedure maken dit kenbaar in de procedure.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-18 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-10-15
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-04-18
Plaatselijke tijd: 14:00Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040  Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349996
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
College van Burgemeester en Schepenen
Burg 12, BE-8000 Brugge

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Binnen 60 kalenderdagen na ontvangst mededeling toewijzing opdracht

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-13