Gemeentebestuur Retie

Restauratie Kerk Sint-Job, Retie-Schoonbroek


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeentebestuur Retie
Postadres: Markt 1,BE-2470 Retie
Contactpersoon: Sofie Van Langendonck
Tel: +32 14389240
E-mail: sofie.van.langendonck@retie.be
Internetadres(sen): http://www.retie.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335593


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Restauratie Kerk Sint-Job, Retie-Schoonbroek 
Referentienummer: nvt-1912294bouw-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45212350
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Restauratie Kerk Sint-Job, Retie-Schoonbroek - perceel 1: bouwkundige werken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: Retie-Schoonbroek
II.2.4. Beschrijving
Restauratie Kerk Sint-Job, Retie-Schoonbroek - perceel 1: bouwkundige werken 
II.2.7. Looptijd
150 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-24 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-04-24
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-13