Ev - Ilvo

Renovatie en isoleren van plat dak


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: EV - ILVO
Postadres: Burg. Van Gansberghelaan 92/1,BE-9820 Merelbeke
Contactpersoon: Jan Cooreman
Tel: +32 92722536
E-mail: jan.cooreman@ilvo.vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.ilvo.vlaanderen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335483


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
renovatie en isoleren van plat dak 
Referentienummer: EV - ILVO-2019/CD/DakRenov&Isol/VOMVB/06-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45261214
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
renovatie en isoleren van plat dak
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Burg. Van Gansberghelaan 92, 9820 Merelbeke
II.2.4. Beschrijving
renovatie en isoleren van plat dak 
II.2.7. Looptijd
40 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-08 11:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-14