Régie Des Bâtiments - Service Flander Région Est

Leuven + FOD justitie + beglazing vleugel C en E


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres: Philipssite 3A b5,BE-3001 Heverlee - Leuven
Contactpersoon: Eddy Peiten
Tel: +32 478491354
E-mail: Eddy.peiten@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338961


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leuven + FOD justitie + beglazing vleugel C en E 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45440000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Leuven + FOD justitie + beglazing vleugel C en E
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-26 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Het bestek en al zijn bijlagen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken.U moet het ingevulde en ondertekende bestelformulier overmaken aan DOC.VRO@buildingsagency.be .Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per e-mail de link naar de opdrachtdocumenten.Meer info zie contactgegevens of bij afwezigheid Wim.Busschots@buildingsagency.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-15