Vlaams Agentschap Zorg En Gezondheid

Overheidsopdracht voor het leveren van vaccins tegen pneumokokken voor het vaccinatieprogramma in Vlaanderen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Postadres: Ellipsgebouw - K. Albert II-laan 35 bus 33,BE-1030 Brussel
Contactpersoon: Top Geert
Tel: +32 25533585
E-mail: geert.top@zorg-en-gezondheid.be
Internetadres(sen): www.zorg-en-gezondheid.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338953


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overheidsopdracht voor het leveren van vaccins tegen pneumokokken voor het vaccinatieprogramma in Vlaanderen 
Referentienummer: Agentschap Zorg en Gezondheid-AP/IZ-VAC/2019/1-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33651600
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Overheidsopdracht voor het leveren van vaccins tegen pneumokokken voor het vaccinatieprogramma in Vlaanderen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
50996400.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Overheidsopdracht voor het leveren van vaccins tegen pneumokokken voor het vaccinatieprogramma in Vlaanderen 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 50 van Richtlijn 2014/25/EU:
De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
geen mededinging om technische redenen.
Verklaring:
monopoliepositie voor type vaccin

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-04-09

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Pfizer NV
Postadres: Pleinlaan 17,BE-1050 Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-12