Stad Antwerpen

Raamovereenkomst voor onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1,BE-2000 Antwerpen
Contactpersoon: Osman Kolcakovic
Tel: +32 33384209
E-mail: osman.kolcakovic@antwerpen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338936


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden 
Referentienummer: Antwerpen-GAC_2018_00549-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233141
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Onderhavige raamovereenkomst betreft onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden. De deelopdrachten die volgens deze overeenkomst geplaatst worden verschillen onderling sterk in omvang, gaande van plaatselijke herstelling van beschadigingen (zoals verzakkingen of schade na nutswerken of ongevallen), tot het opnieuw aanleggen van volledige straten. De aanbestedende overheid vestigt er uitdrukkelijk de aandacht op dat de kleine werken een groot aandeel van deze overeenkomst uitmaken en de inschrijver bijgevolg met een hiermee overeenstemmend rendement rekening dient te houden bij het calculeren van zijn offerte.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-11 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-06-11
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-12