Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Nieuwbouw gebouw J - lot 1 ruwbouw


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Postadres: Wilrijkstraat 10,BE-2650 Edegem
Contactpersoon: Mevrouw Kitty Bertels
Tel: +32 38213286
E-mail: kitty.bertels@uza.be
Internetadres(sen): www.uza.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: SVR-ARCHITECTS N.V.
Postadres: Volhardingstraat 26,BE-2020 Antwerpen
Tel: +32 32428200
Fax: +32 32377698
E-mail: architect@svr-architects.eu
Internetadres(sen): www.svr-architects.eu 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Nieuwbouw gebouw J - lot 1 ruwbouw 
Referentienummer: UZA/AD/19.025
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45223220
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Wilrijkstraat 10 te 2650 Edegem
II.2.4. Beschrijving
Korte omschrijving uit te voeren werken Lot 1 Ruwbouwwerken wind- en waterdicht (incl. afbraak terrein) van een vrijstaande nieuwbouw op een bestaand parkeerterrein 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-05-29
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. zie bestek
Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. zie bestek

Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-28 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-11-24
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-28
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Wilrijkstraat 10 te 2650 Edegem

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
De Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen
Bolivarplaats 20 bus 7, BE-2000 Antwerpen

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
De Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen
Bolivarplaats 20 bus 7, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-12