Stad Deinze

Leveren diverse brandstoffen: periode 01/06/2019 tot en met 31/12/2022.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Deinze
Postadres: Brielstraat 2,BE-9800 Deinze
Contactpersoon: Mevrouw Katrien Ver Cruysse
Tel: +32 93810730
E-mail: katrien.vercruysse@deinze.be
Internetadres(sen): https://www.deinze.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren diverse brandstoffen: periode 01/06/2019 tot en met 31/12/2022. 
Referentienummer: 2019/041-OMG-brandstoffen
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 09100000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
"Leveren diverse brandstoffen: periode 01/06/2019 -31/12/2022". Deze opdracht bestaat uit 4 percelen:
perceel 1: leveren brandstoffen voor voertuigen met tankkaart
perceel 2: leveren huisbrandolie
perceel 3: leveren van gasolie
perceel 4: leveren van propaangas.
Elk perceel kan afzonderlijk gegund worden.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Leveren brandstoffen voertuigen met tankkaart  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
De levering van motorbrandstoffen voor motorvoertuigen van de stad Deinze af te nemen aan de pompen van een (of meerdere) petroleumfirma('s) in België door middel van magneetkaarten België met onbeperkt verbruik voorzien van een geheim codenummer. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-06-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2022-12-31
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Leveren huisbrandolie 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
De levering van huisbrandolie gebeurt op afroep. De levering gebeurt op volgende plaatsen:  - zaal Leiezicht Sint Janstraat 1 te Grammene - gemeentezaal de Vlasschuur, Ardense Jagersstraat 4 te Gottem - Sint Pieterszaal Aarseleweg 20 A te Vinkt - woning Kortrijksesteenweg 173 te Deinze - gemeentezaal Hansbeke - kinderopvang Harlekijn - kerk Grammene - kerk Nevele - kerk Merendree - kerk Poesele 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-06-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2022-12-31
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Leveren rode gasolie 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
De levering van rode gasolie op afroep, in deelleveringen van 2.000 liter.  De leveringen gebeuren bij: - de technische uitvoeringsdienst, Industrielaan 23 te Deinze; - de technische uitvoeringsdienst, Oossekouter te 9850 Nevele. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-06-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2022-12-31
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
Leveren van propaangas 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
De levering van propaangas op afroep. De levering gebeurt op volgende locaties:  - gemeenschapszaal Ter Wilgen, Poelstraat 70 te Deinze Geen propaangas te leveren in Nevele. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-06-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2022-12-31
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Zie bestek
Eventuele minimumeisen:
1. Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een lijst van de voornaamste leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht met vermelding van omzet en contactgegevens.2. Enkel voor perceel 1: Voor de brandstof voor de motorvoertuigen dient er minstens één tanklocatie op het grondgebied Deinze te liggen.

Eventuele minimumeisen:
1. Zie bestek
2. Zie bestek.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-13 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-09-10
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-13
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 37, BE-1040 Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-12