A.v. Algemeen Stedelijk Ziekenhuis

Raamovereenkomst voor het ophalen, transporteren en verwerken van de diverse afvalstromen van de A.V. Algemeen Stedelijk Ziekenhuis


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: A.V. ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS
Postadres: Merestraat 80,BE-9300 Aalst
Contactpersoon: Mevrouw Chantal Huys
Tel: +32 53766823
Fax: +32 53766809
E-mail: chantal.huys@asz.be
Internetadres(sen): http://www.asz.be/ 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het ophalen, transporteren en verwerken van de diverse afvalstromen van de A.V. Algemeen Stedelijk Ziekenhuis 
Referentienummer: EC2018/017_2 "Afvalstromen"
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90510000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1487772.91 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor het ophalen, transporteren en verwerken van de diverse afvalstromen van de A.V. Algemeen Stedelijk Ziekenhuis 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 224-512702

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Raamovereenkomst voor het ophalen, transporteren en verwerken van de diverse afvalstromen van de A.V. Algemeen Stedelijk Ziekenhuis

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-04-11

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: SUEZ R & R BE NORTH NV
Postadres: Lilsedijk 19,BE-2340 Beerse
Tel: +32 14622611
Fax: +32 14622622
E-mail: vicky.daeninck@suez.com
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-12