Fluvius System Operator Cvba

Duurzaam Afvalmanagement


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Fluvius System Operator cvba
Postadres: Brusselsesteenweg 199,BE-9090 MELLE
Contactpersoon: Joeri Van Caneghem
Tel: +32 92634794
E-mail: joeri.vancaneghem@fluvius.be
Internetadres(sen): www.fluvius.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338762


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Duurzaam Afvalmanagement 
Referentienummer: Fluvius-EAN17AD035-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht betreft het end-to-end ondersteunen van Fluvius bij het duurzaam afvalmanagement. Dit houdt onder meer in:
1. Het continu beschikbaar stellen van inzamelcapaciteit voor het veilig en ergonomisch inzamelen van alle gekende en toekomstige afvalstromen geproduceerd door alle sites, infragebieden (ophaalpunten en werven) en administratieve gebouwen van de opdrachtgever, alsook de verwerking van deze afvalstromen optimaliseren in het kader van de duurzaamheid en het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
2. Milieutechnisch advies verlenen in verband met de stromen van nu en van de toekomst.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
9611436.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Via dit aankoopdossier wil Fluvius een partner selecteren om zich end-to-end te laten ondersteunen bij het duurzaam afvalmanagement. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 064-143496

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Duurzaam Afvalmanagement

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-04-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Vanheede Environmental Logistics
Postadres: Dullaardstraat 11,BE-8940 Geluwe
NUTS-code: BE253
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State, BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-12