Provincie Antwerpen Departement Logistiek

Opdracht voor schoonmaak van kantoren, diverse lokalen en aanhorigheden


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provincie Antwerpen Departement Logistiek
Postadres: Koningin Elisabethlei 22,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Guido Lommaert
Tel: +32 32405312
E-mail: overheidsopdrachten@provincieantwerpen.be
Internetadres(sen): www.provincieantwerpen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335868


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opdracht voor schoonmaak van kantoren, diverse lokalen en aanhorigheden 
Referentienummer: Prov Ant - DOJO-19/001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90919000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht behelst:
Het periodiek schoonmaken van kantoren, diverse lokalen en aanhorigheden, waarvoor de Provincie geen eigen personeel inzet.
De omvang van de opdracht is niet strikt vastgelegd, maar volgt de behoeften van de
Provincie.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
In inventaris klassiek ERRATUM 2 werd de beschrijving onder bijzondere werkzaamheden 5.12 van Reiniging van keukens geactualiseerd (oorspronkelijke beschrijving verouderd) en bij begeleidende documenten werden foto's van de keuken toegevoegd.