Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

RI3A239 - Antwerpen, bouw vijzelgemaal Royerssluis en nieuw pompstation Mexicostraat


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: infrastructuur@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334265


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RI3A239 - Antwerpen, bouw vijzelgemaal Royerssluis en nieuw pompstation Mexicostraat 
Referentienummer: AQFINFRA-RI3A239-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
RI3A239 - Antwerpen, bouw vijzelgemaal Royerssluis en nieuw pompstation Mexicostraat
Het gefaseerd bouwen van een vijzelgemaal en pompstation waarbij de huidige afwatering in stand dient gehouden te worden. De fasering bevat enkele strikte mijlpalen die van belang zijn voor andere openbare besturen en opdrachtgevers die gelijktijdig werken plannen, verbonden aan de vordering van de werken van onderhavige opdracht.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZND BERICHT NR.1: wijzigingen meetstaat, bestek en toevoeging plannen en document TWB1 met vragen en antwoorden.De aannemer dient achteraan in het inschrijvingsbiljet te vermelden dat hij rekening heeft gehouden met het terechtwijzend bericht nr. 1.