Az Rivierenland Vzw

VERPLEEGAFDELING D2 EN HET PIJNCENTRUM - Lot architectuur: Afbraak- afwerking - vaste kasten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AZ Rivierenland VZW
Postadres: 's Herenbaan 172,BE-2840 Rumst
Tel: +32 38901707
E-mail: marieke.adams@azr.be
Internetadres(sen): http://www.azrivierenland.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338951

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Assar Llox Architects BVBA
Postadres: Lodewijk Mortelmansstraat 9,BE-2610 Wilrijk
Contactpersoon: Laïlla ELMESSAOUDI
Tel: +32 38280908
E-mail: lel@assar.com
Internetadres(sen): http://www.assar.com https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338896

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
VERPLEEGAFDELING D2 EN HET PIJNCENTRUM - Lot architectuur: Afbraak- afwerking - vaste kasten 
Referentienummer: AZ Rivierenland VZW-VERPLEEGAFDELING D2 EN HET PIJNCENTRUM - Lot architectuur-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht heeft als doel het verbouwen en uitrusten van het pijncentrum en
verpleegafdeling D2, voor rekening van het AZ Rivierenland.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Rumst
II.2.4. Beschrijving
VERPLEEGAFDELING D2 EN HET PIJNCENTRUM - Afbraak, afwerking, pilootaanneming en vaste kasten: Lot architectuur 
II.2.7. Looptijd
150 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse 5, Categorie D, K: 5, C: D


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-21 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-21
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank voor Eerste Aanleg
Bolivarplaats 20, BE-2000 Antwerpen

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank voor Eerste Aanleg
Bolivarplaats 20, BE-2000 Antwerpen

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank voor Eerste Aanleg
Bolivarplaats 20, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-15