Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap

Talentgesprek van de kandidaten voor de opleiding verpleegkunde en zorgkundige


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Postadres: Keizerslaan 11,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Maaike Bourdeaud'huy
Tel: +32 486569109
E-mail: regie@vdab.be
Internetadres(sen): http://www.vdab.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=336753


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Talentgesprek van de kandidaten voor de opleiding verpleegkunde en zorgkundige 
Referentienummer: VDAB - afdeling Regie-2019/50064-F21_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 85312300
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
VDAB zoekt opdrachtnemers voor het opzetten van een talentgesprek voor kandidaat-cursisten voor de opleiding verpleegkunde of zorgkundige. Alle kandidaat-cursisten die een aanvraag tot opleiding verpleegkunde of zorgkundige hebben ingediend en bij de VDAB een (digitale) informatiesessie hebben gevolgd, worden uitgenodigd op het talentgesprek. Het talentgesprek bevat een motivatie- en competentie-onderzoek ter voorbereiding van de start van de opleiding verpleegkunde of zorgkundige.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-15


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-04-15
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-04-18
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Bij de opening stelde VDAB vast dat de sluitingsdatum in E-tendering verkeerdelijk op 12 4 stond en gesloten werd. Daardoor konden niet alle kandidaten hun indiening opladen op uiterlijk 15-04-2019.

VDAB zoekt naar een technische en juridische oplossing