Vlaams Planbureau Voor De Leefomgeving

Onderzoek naar maatregelen die de blootstelling aan magnetische velden van distributiecabines in- en aanpalend aan gebouwen bij omwonenden kunnen verminderen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaams Planbureau voor de leefomgeving
Postadres: Koning Albert II laan 20 bus 8,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Michel Goethals
Tel: +32 25531127
E-mail: michel.goethals@vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://ruimtelijkeordening.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339006


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderzoek naar maatregelen die de blootstelling aan magnetische velden van distributiecabines in- en aanpalend aan gebouwen bij omwonenden kunnen verminderen 
Referentienummer: VPO-OMG_VPO_2019_03-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90713000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
- bevraging van de actoren (distributienetbeheerder, enkele gemeenten, andere overheid (bv. Brussels Hoofdstedelijk Gewest), architecten en bouwpromotoren)
- onderbouwing van technische maatregelen
- metingen als onderbouwing voor technische maatregelen
- uitwerking communicatieplan
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Onderzoek naar maatregelen die de bloodstelling aan magnetische velden van distributiecabinnes in en aanpalen aan gebouwen bij omwonenden kunnen verminderen 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-14 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Eerste Voorzitter van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Eerste voorzitter van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Eerste voorzitter van de Raafd van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-15