Uz Leuven

Opdracht voor aanneming van werken - referentie P6202: bouwen van een industriële hal


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: UZ Leuven
Postadres: Herestraat 49, 3000 Leuven,BE-3000 Leuven
Contactpersoon: Dirk Vandueren
E-mail: dirk.vandueren@hospex.be
Internetadres(sen): www.uzleuven.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=337325


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opdracht voor aanneming van werken - referentie P6202: bouwen van een industriële hal 
Referentienummer: UZ Leuven-P6202-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45213000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Middels huidige opdracht zal de opdrachtgever overgaan tot het aanstellen van aannemer met betrekking tot de bouw van een loods/magazijn met een oppervlakte van ca 6.600 m², met kantoren en docking stations. Tevens omvat de opdracht omgevingswerken.
Het project is volgens het gewestplan van Aarschot-Diest volledig gelegen in industriegebied, palend aan natuurgebied en aan agrarisch gebied met ecologisch belang. De kadastrale gegevens zijn: 2e afdeling, sectie F, nr. 168A. Mogelijks kan de projectsite nog uitgebreid worden met een deel van: 2e afdeling, sectie F, nr. 161C, teneinde het mogelijk te maken dat vrachtwagens kunnen uitrijden via de huidige brandweg naast hal 2 en 3. De oppervlakte van het perceel bedraagt 31.684 m2.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Perceel 1: ruwbouw - winddicht 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Hospital Logistics NV, Gaston Geenslaan 33 te 3200Aarschot
II.2.4. Beschrijving
 bouw hal 4 + technisch atelier + kantoor  rioleringen binnen de gebouwen inbegrepen. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-09-01
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Perceel 2: droge en natte technieken 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Hospital Logistics NV, Gaston Geenslaan 33 te 3200Aarschot
II.2.4. Beschrijving
 elektriciteit, data,. + verlichting  HVAC 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-09-01
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Perceel 3: afwerking 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Hospital Logistics NV, Gaston Geenslaan 33 te 3200Aarschot
II.2.4. Beschrijving
 vanaf vloerisolatie t.e.m. schilderwerken 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-09-01
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
Percel 4: omgevingswerken 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Hospital Logistics NV, Gaston Geenslaan 33 te 3200Aarschot
II.2.4. Beschrijving
 grondwerken   alle wegenis, parkings,. en groenzones  Rioleringen en andere ondergrondse leidingen (enkel buiten de gebouwen)  aanleg infiltratiebekken(s) 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-09-01
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
aan de hand van een lijst van de voornaamste gelijkaardige werken die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek - of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De werken worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of in geval van leveringen voor een particuliere afnemer door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de kandidaat.

Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: D1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-15 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Het betreft een onderhandelingsprocedure conform artikel 38 §1? 1°-dHet dossier voor kandidaatstelling wordt opgesteld in de Nederlandse taal en ondertekend in één origineel exemplaar en 1 papieren kopij . De dossiers kandidaatstelling worden geschoven in een 'definitief gesloten omslag' waarop zijn vermeld: - de datum van de zitting waarop de dossiers worden geopend - de verwijzing naar de nummering van de opdracht en eventueel naar de nummers van de betrokken percelen. Bij inzending over de post, als gewoon of aangetekend stuk, wordt die gesloten omslag geschoven in een tweede gesloten omslag met opgave van het adres van de opdrachtgever en met de vermelding 'kandidaatstelling referentie P6202'.De dossiers worden gestuurd en/of bezorgd aan: UZ Leuven Administratief gebouwDienst materiaalbeheer, grijze pijl, 3de verdiepingTer attentie van Mevr. Annelies Michiels Herestraat 49 3000 Leuven In de mate dat de dossiers niet per (aangetekend) schrijven worden verstuurd, biedt de Opdrachtgever eveneens de mogelijkheid aan dat de dossiers door de kandidaat aan de Opdrachtgever wordt overhandigd (al dan niet via een derde). In dit geval dient de offerte, gelet de grootte van de Opdrachtgever, te worden overhandigd op de dienst materiaalbeheer (Administratief gebouw, grijze pijl, 3de verdieping) en dit tijdens de kantooruren (van 09.00u tot 16.00u), bij uitsluiting van elke andere dienst ten laatste 1 werkdag voor het openen van de offertes.De kandidaten dienen zich eerst aan te melden bij het onthaal van het Administratief Gebouw, grijze pijl, 1ste verdiep.Als bewijs dat de afgifte volgens voormelde procedure gebeurde dient de kandidaat er zorg voor te dragen dat deze een dubbel van een daartoe opgesteld ontvangstbewijs ontvangt vanwege de Opdrachtgever. Het document dient te vermelden:? datum;? uur overhandiging;? handtekening, naam en hoedanigheid met vermelding van de dienst Materiaalbeheer van ontvanger en van kandidaat;De kandidaat draagt het risico indien deze handelswijze niet wordt gevolgd.Inlichtingen kunnen enkel schriftelijk bekomen worden en dit via volgend mailadres: dirk.vandueren@hospex.be met in cc: paf.materiaalbeheer@uzleuven.beHet aantal vragenrondes dat voorzien wordt, is één (1)voor alle schriftelijke vragen die zijn toegekomen bij de Opdrachtgever uiterlijk donderdag 25 april 2019 zal schriftelijk worden geantwoord uiterlijk vrijdag 3 mei 2019;Er zal niet meer worden geantwoord op vragen die bij de Opdrachtgever zijn toegekomen na donderdag 25 april 2019.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbanken van Leuven
Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-15