Provincie Limburg

Hasselt - aanleg toeristisch fietsroutenetwerk Simpernelstraat. Besterknr. 15-69-16


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provincie Limburg
Postadres: Universiteitslaan 1,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: De heer Karel Suffeleers
Tel: +32 11237330
Fax: +32 11238111
E-mail: karel.suffeleers@limburg.be
Internetadres(sen): www.limburg.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Hasselt - aanleg toeristisch fietsroutenetwerk Simpernelstraat. Besterknr. 15-69-16  
Referentienummer: 2018N034046
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-15


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-04-17
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-04-30
Plaatselijke tijd: 10:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-04-17
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-04-30
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes alsook de openingszitting naar dinsdag 30 april 2019, 10.30.Deze wijziging is nodig omdat bij de oorspronkelijke publicatie geen AVGP was toegevoegd. Dit is nu wel toegevoegd aan de opdrachtdocumenten.