Digipolis

A001246 - Senior solution manager HR


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Digipolis
Postadres: Generaal Armstrongweg 1,BE-2020 Antwerpen
Tel: +32 33387725
E-mail: Greet.Royers@digipolis.be
Internetadres(sen): www.digipolis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339062


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A001246 - Senior solution manager HR 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Voor onze klanten Stad, Kinderopvang, Onderwijs en Zorgbedrijf Antwerpen zijn we
op zoek naar een ervaren solution manager(=projectleider) . Je wordt ingezet voor
Human resources projecten van de klant. Dit kan een waaier aan projecten zijn, met
als belangrijkste het releasemanagement van Succesfactors Als solution manager
moet je ervoor zorgen dat je telkens de meest optimale combinatie van middelen
(personele en financiële) inzet om een antwoord te bieden op de vragen en
verwachtingen van onze klanten. De solution manager is verantwoordelijk om het
best mogelijke team samen te brengen van competenties vanuit de klantorganisatie
en Digipolis om dan samen een gestructureerde oplossing uit te werken. De solution
manager treedt hierbij op als éénduidig aanspreekpunt voor projecten die, binnen een
vooropgestelde tijdsspanne en reikwijdte, een unieke verandering tot stand brengen
binnen de organisatie van de klant.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-30 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
ZIE BIJLAGE.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-15