Digipolis

A001245 - Teamlead Workplace


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Digipolis
Postadres: Generaal Armstrongweg 1,BE-2020 Antwerpen
Tel: +32 33387725
E-mail: Greet.Royers@digipolis.be
Internetadres(sen): www.digipolis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339059


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A001245 - Teamlead Workplace 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Digipolis Antwerpen zoekt binnen de afdeling infrastructuur en operations een enthousiaste en
gemotiveerde teamleader om het workplace-portfolio te beheren. In jouw rol neem je het initiatief
om samen met een agile team te werken aan moderne devices voor onze eindgebruikers. Je
portfolio bevat een set aan producten, waarvan we verwachten dat ze de technologische evolutie
volgen en dat ze aangepast zijn aan noden van onze klanten. Je innoveert en bouwt mee aan de
fundamenten van een hedendaagse dienstverlening en je kan de vragen van de eindgebruiker
vertalen in functionele vereisten. Dankzij jouw technische bagage en innovatieve mindset weet je
een goede balans te vinden tussen flexibiliteit en stabiliteit. Hierin staan we je bij met een
dynamische cultuur waarin we out-of-the-box initiatieven aanmoedigen en we je de kans geven
om op een creatieve manier te werken aan een portfolio van moderne en stabiele oplossingen.
ZIE BIJLAGE.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-06 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
ZIE BIJLAGE.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-15