Lokaal Bestuur Boom

Uitnodiging tot indienen offerte - Medisch materiaal WZC Den Beuk - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Lokaal bestuur Boom
Postadres: Antwerpsestraat 44,BE-2850 Boom
Contactpersoon: Mevrouw Annick Van Rillaer
Tel: +32 38801877
Fax: +32 38801801
E-mail: aankoopdienst@boom.be
Internetadres(sen): www.boom.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Medisch materiaal WZC Den Beuk - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: Boom-PPP08V-352/9011/2018-AANK-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33190000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-15


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijziging in het inventaris