Astor Vzw

Binnenafwerking dienstencentrum en dagverzorgingscentrum


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Astor vzw
Postadres: Mechelsesteenweg 271 bus 12,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Karianne Paesschen
Tel: +32 32263770
E-mail: karianne.paesschen@osar.be
Internetadres(sen): http://astorvzw.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338978

I.3. Communicatie

Officiële benaming: osar architects nv
Postadres: Mechelsesteenweg 271 / 12,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Karianne Paesschen
Tel: +32 32263770
E-mail: Karianne.paesschen@osar.be
Internetadres(sen): www.osar.be http://www.osar.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Binnenafwerking dienstencentrum en dagverzorgingscentrum 
Referentienummer: osar-2461.0_Astor_binnenafwerking-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45400000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Astor vzw realiseert een pilootproject voor levensloopbestendig wonen. Voorliggende opdracht betreft een onderdeel binnen dit grootschalig project, namelijk de binneninrichting van het dienstencentrum en van het dagverzorgingscentrum. De werken omvatten (niet limitatief): vloeropbouw, vloerafwerking, lichte wanden, binnenschrijnwerk, plafonds, pleisterwerken, schilderweken, vast meubilair.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: Groenhuis Geel
II.2.4. Beschrijving
Binnenafwerking dienstencentrum en dagverzorgingscentrum. De werken omvatten (niet limitatief): vloeropbouw, vloerafwerking, lichte wanden, binnenschrijnwerk, plafonds, pleisterwerken, schilderweken, vast meubilair. 
II.2.7. Looptijd
1 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-03 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg Antwerpen - afdeling Turnhout, BE Turnhout

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-15