Uz Leuven

Referentie P6197: levering van Fentanyl voor transdermaal gebruik voor de ziekenhuisapotheek


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: UZ Leuven
Postadres: Herestraat 49, 3000 Leuven,BE-3000 Leuven
Contactpersoon: Annelies Michiels
E-mail: paf.materiaalbeheer@uzleuven.be
Internetadres(sen): www.uzleuven.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=337124


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Referentie P6197: levering van Fentanyl voor transdermaal gebruik voor de ziekenhuisapotheek 
Referentienummer: UZ Leuven-P6197-F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33661200
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Middels huidige opdracht wenst de opdrachtgever over te gaan tot het afsluiten van een overeenkomst op afroep van FENTANYL VOOR TRANSDERMAAL GEBRUIK gedurende de periode van 4 jaar.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-15


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Aanbestedingsstukken
In plaats van:
https://liquidfiles.uzleuven.be/message/gRIECbTUa9cV2jLsVi6bSJ
Te lezen:
https://liquidfiles.uzleuven.be/message/PeR0Vlz8FpzOqUZCQKeLzx
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het referentienummer op pagina 15 van het lastenboek werd gewijzigd van P6190 naar P6197