Departement Mobiliteit En Openbare Werken - Waterbouwkundig Laboratorium

Data analyse van golf- en snelheidsmetingen in het Schelde estuarium


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Waterbouwkundig Laboratorium
Postadres: Berchemlei 115,BE-2140 Borgerhout
Contactpersoon: Dieter Meire
Tel: +32 32246178
Fax: +32 32246036
E-mail: dieter.meire@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.waterbouwkundiglaboratorium.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341683


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Data analyse van golf- en snelheidsmetingen in het Schelde estuarium 
Referentienummer: WL-WL_2018_11-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71350000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft een studieopdracht voor het uitvoeren van data-analyse op opgemeten snelheids- en golf data, en het rapporteren van de verkregen data voor enkele meetprojecten. Dit onderzoek omvat data-analyse van diverse type metingen, zowel stationaire metingen als varende metingen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
53578.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige opdracht betreft een studieopdracht voor het uitvoeren van data-analyse op opgemeten snelheids- en golf data, en het rapporteren van de verkregen data voor enkele meetprojecten. Dit onderzoek omvat data-analyse van diverse type metingen, zowel stationaire metingen als varende metingen. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Data analyse van golf- en snelheidsmetingen in het Schelde estuarium

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-02-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: International Marine and Dredging Consultants
Nationaal identificatienummer: BE0422376305
Postadres: Van Immerseelstraat 66,BE-2018 Antwerpen
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Koolstraat 35, BE-1000 Brussel
E-mail: departement@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/diensten-vande-

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Koolstraat 35, BE-1000 Brussel
E-mail: departement@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/diensten-vande-

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Koolstraat 35, BE-1000 Brussel
E-mail: departement@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/diensten-vande-

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-14