Stad Hasselt

Herinrichting Grote Markt, Havermarkt en centrumstraten.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Hasselt
Postadres: Limburgplein 1,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: De heer Koen Biermans
Tel: +32 11239369
E-mail: koen.biermans@hasselt.be
Internetadres(sen): www.hasselt.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Evolta Engineers NV
Postadres: Damstraat 220,BE-9180 Moerbeke
E-mail: aanbestedingen@evolta.be
Internetadres(sen): www.evolta.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Herinrichting Grote Markt, Havermarkt en centrumstraten. 
Referentienummer: 2019-4501
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: Centrum Stad Hasselt
II.2.4. Beschrijving
Heraanleg van de Grote Markt, Havermarkt (deel), Sacristiesteeg (deel), Hoogstraat (deel), Kortstraat (deel) en Maastrichterstraat (deel). De werken in de Hoogstraat (deel) en de Havermarkt (deel) vormen twee voorwaardelijke gedeelten. De werken op de Grote Markt, Sacristiesteeg (deel) Kortstraat en Maastricihterstraat (deel) vormen één vast gedeelte. 
II.2.7. Looptijd
110 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 6


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-24 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-10-22
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-06-24
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Stad Hasselt, 't Scheep, zaal S1.01 (1ste verdieping), Limburgplein 1 te 3500 HasseltInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De aanbestedingsdocumenten zijn digitaal te verkrijgen op aanvraag via aanbestedingen@evolta.be na voorafgaandelijke overschrijving op bankrekeningnr. KBC - BIC KREDBEBB - IBAN BE70 4400 3466 3125 van Evolta Engineers NV, Damstraat 220 te 9180 Moerbeke - 09/326.92.92 met vermelding van BTW-nr. van de aankoper voor de prijs van 50 EUR.De opdrachtnemers moeten vergissingen en leemtes uiterlijk 10 dagen voor de datum van de openingszitting melden aan de N.V. Evolta Engineers.De aannemers worden verzocht om eventuele aanvullende inlichtingen over het bestek schriftelijk via aanbestedingen@evolta.be op te vragen zodat, in geval van noodwendigheid van antwoord, alle opdrachtnemers gelijk behandeld worden en correct informatie verspreid wordt ook bij eventuele afwezigheid van projectleider / project manager.Op telefonische vragen zal niet geantwoord worden.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be/?page=e-procurement&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-14