Stad Hasselt

Bestrijkingen, structureel onderhoud KWS en vervangen van bestaande asfaltverhardingen ( met 2 mogelijke verlengingen )


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Hasselt
Postadres: Limburgplein 1,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: De heer Koen Biermans
Tel: +32 11239369
E-mail: koen.biermans@hasselt.be
Internetadres(sen): www.hasselt.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Stad Hasselt
Postadres: Limburgplein 1,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: De heer Koen Biermans
Tel: +32 11239369
E-mail: koen.biermans@hasselt.be
Internetadres(sen): www.hasselt.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bestrijkingen, structureel onderhoud KWS en vervangen van bestaande asfaltverhardingen ( met 2 mogelijke verlengingen ) 
Referentienummer: 2019-4483
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233140
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: Grondgebied Hasselt, 3500 Hasselt
II.2.4. Beschrijving
Bestrijkingen, structureel onderhoud KWS en vervangen van bestaande asfaltverhardingen ( met 2 mogelijke verlengingen ) 
II.2.7. Looptijd
70 dag(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 4.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-20 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-10-18
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-06-20
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Stad Hasselt, 't Scheep, Zaal 1.03 (1ste verdieping) Limburgplein 1 te 3500 HasseltInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be/?page=e-procurement&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-14