Departement Mobiliteit En Openbare Werken - Waterbouwkundig Laboratorium

Leveren, plaatsen en afregelen van 10 videoprojectoren


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Waterbouwkundig Laboratorium
Postadres: Berchemlei 115,BE-2140 Borgerhout
Contactpersoon: Kristien Seynaeve
Tel: +32 32246957
E-mail: kristien.seynaeve@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://www.waterbouwkundiglaboratorium.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341622


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren, plaatsen en afregelen van 10 videoprojectoren 
Referentienummer: WL-WL_2018_18-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 38652100
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht bestaat uit het ontwerpen, leveren, plaatsen en in dienst stellen van een projectiesysteem voor een bestaande scheepssimulator ter vervanging van het bestaande projectiesysteem.
Een schematische voorstelling van het huidige systeem wordt weergegeven in bijlage 1 en 2 (hoofdstuk 7 en 8)
Het nieuwe systeem bestaat uit 10 projectoren, waarvan 8 projecteren op een verticaal cilindrisch scherm en 2 projecteren op een horizontaal scherm.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
292895.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
De opdracht bestaat uit het ontwerpen, leveren, plaatsen en in dienst stellen van een projectiesysteem voor een bestaande scheepssimulator ter vervanging van het bestaande projectiesysteem. Een schematische voorstelling van het huidige systeem wordt weergegeven in bijlage 1 en 2 (hoofdstuk 7 en 8) Het nieuwe systeem bestaat uit 10 projectoren, waarvan 8 projecteren op een verticaal cilindrisch scherm en 2 projecteren op een horizontaal scherm. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 009-015923

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Leveren, plaatsen en afregelen van 10 videoprojectoren

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-04-11

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Pro Systems International
Nationaal identificatienummer: NL8085.84.054B01,NL Purmerend
NUTS-code: NL
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Koolstraat 35, BE-1000 Brussel
E-mail: departement@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/diensten-vande-

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Koolstraat 35, BE-1000 Brussel
E-mail: departement@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/diensten-vande-

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Koolstraat 35, BE-1000 Brussel
E-mail: departement@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/diensten-vande-

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-14